ข้าราชการ

  • พันจ่าตรี ดนุพล ตันธนูวงศ์

  • เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน(2)

  • สมรส
  • คุณ บุษรา รุ่งพิพัฒน์มงคล
  • -
  • ประวัติเพิ่มเติม

นาวาเอก

ชัยยงค์ ขุนทา

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน

นาวาเอก

ชลัมพ์ โสมาภา

รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน

นาวาโท

เอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม

นายทหารจัดหา ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน

นาวาตรี

ศักดิ์อนันต์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์

ผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

พันจ่าเอก

ธาตรี สุขะทัต

เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน(1)

พันจ่าตรี

ดนุพล ตันธนูวงศ์

เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน(2)

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด